Консултация на бременна жена във втората половина на бременността

Консултация на бременна жена във втората половина на бременността

Женската консултация е основно лечебно звено, осигуряващ амбулаторно – поликлинична, акушерогинекологична помощ, работещо на диспансеризиран принцип и с подчертана професионална насоченост. Целта й е да опазва и укрепва общото и гинекологичното здраве на жената, във всички периоди на нейния живот. Женската консултация има за задача ранното откриване (до 3 m. l.) и наблюдение на бременността.
Взависимост от хода на бременността и от състоянието на бременната се определят честотата на посещенията й женска консултация - един път месечно до V месец, от VI – IX месец веднъж на 15 дни, а в последния месец всякя седмица
Консултацията в първата половина на бременността започва със снемането на подробна анамнеза и общ статус, изследват се пълна кръвна картина, кръвна група, Rh фактор, изследване на урина, серологични изследвания (HIV, WASS, токсоплазмоза, рубеола), ОГТТ, цитонамазка. Бременната се насочва за консултация със стоматолог и интернист, а при нужда и към друг специалист.
При всяко посещение акушерката наблюдава следните параметри: телесна маса, RR, обиколка на корем, височина на fundus uteri, ДСТ, положение и предлежание на плода, урина и кръвна картина.
За да се изследва кръвната група на бременната се взема 5сс венозна кръв и се изпраща за изследване. На бременни с Rh „-” фактор и антитела се правят контролни изследвания. При повишаване на титъра на антитела се изпращат на леление и допълнителни изследвания в стационара. Повишения титър на антитела може да бъде признак за прекъсване на бременността по медицински показания.
През 16 - 18 г.с. се прави оглед на влагалището и маточната шийка, както и бимануално изследване на бременната с оглед на временно откриване на церевикална недостатъчност. През 28 г.с. е необходимо акушерката да вземе влагалищен секрет за посявка и антибиограма при констатиран колпит, т. к. той може да бъде причина за преждевременно пукане на околоплодния мехур и асцедентна инфекция. Влагалищното съдържимо е по-обилно по време на бременност. Вземането на влагалищния секрет се извършва през спекулум, със стерилен тупфер или шпатула от горната трета на задния влагалищен свод. Прави се натривка върху предметно стъкло, фиксира се и със съпроводна бележка се изпраща за изследване. Жената не трябва да е правила промивки и тоалет преди манипулацията.
Изседването на урина включва - ALB, SACH, SED, ацетон, билирубин, уробилиноген, а при нужда, ако иследването на урина покаже бактериурия, взима се отново стерилна урина за определяне видът на микробите и тяхната чувствителност. За целта бременната се информира от акушерката, че е необходимо да се взема в стерилно шише прясна сутришна средна порция урина.
Също така акушерката трябва да вземе материал за цитонамазка (DYS, COLLI, SALM) за пренатална диагностика на бременни с индикации. Цервикалния секрет също е по-обилен по време на бременност. Поставя се спекулум и се визуализира шийката. С памучен тупфер се остъргва цялата циркумференция, вземат се два препарата от екзо- и ендоцервикса, материалът се поставя върху предметно стъкло и се фиксира докато натривката е все още мокра и се изпраща за изследване.
Акушерката е длъжна да извърши палпация за да определи положението и предлежание на плода по време на консултацията във втората половина на бременността. Чрез палпацията се добива информация за статуса на коремната стена, нейната еластичност, статуса на коремните мускули, симфизата, пъпа и ребрената дъга, напипват се и плодни части. Могат да се определят големината на плода, положението и позицията му в матката и нейното отношение към костния таз, движенията на плода, тяхното местонахождение, честотата и интензивността им. Палпацията се извършва чрез прийомите на Leopold. Тези прийоми намират приложение само при изследване на бременни в по-напреднала бременност ( III 3-местър). Чрез прийомите може да се определи срока на бременността, коя част е на маточното дъно, предлежание и положение на плода, дали във fundus uteri има някакви патологични формации (миоми, кисти и др.), косо или напречно положение на плода, видът на предлежащата част и до каква степен тя е навлязла в малкия таз.
Установяването на детските сърдечни тонове е най-сигурния белег на бременност. Този метод се нарича аускултация, извършва се със акушерска слушалка от акушерката или чрез УЗД от лекаря. ДСТ се долавят с акушерка слушалка едва след 22-24 г.с. Чуват се като двойни, тихи, тимпанни удари с честота около 140 уд./минута. Акушерската слушалка трябва да се постави откъм страната на гърба на плода, т. е. върху проекцията на феталното сърце. По-трудно се долавя ДСТ при задни видове.
УЗД се извършва в първото тримесечие (8 – 12г.с.) при установяване на бременността и записването в ЖК. Определят се последната редовна менструация и вероятния термин на раждане. Второто УЗД се прави между 16-20г.с., а третото между 30-32г.с. При тези изследвания се обръща внимание на гестационната възраст, морфологията на плода и плодните придатъци. Данните от УЗД е желателно да се нанасят на номограма, която дава възможност за навременно установяване на отклонения от нормата.
При бременни с придружаващи заболявания акушерката ги насочва да се консултират със съответният специалист - кардиолог, ендокринолог, нефролог, медико-генетично консултиране и др. - и се взема мнение за родоразрешение.
За опазване здравето на майката и за правилното развитие на плода се провеждат следните профилактични мероприятия: профилактика с антиструмин, витамин D и рибено масло, UV облъчвания, профилактика на анемията с Fe-препарати, психофизиологична подготовка на раждащата, здравна просвета и възпитание на бременната по въпросите на хигиената, храненето, на половия живот, на облеклото предпазващо от простудни заболявания, против употребата на тютюн и алкохол, за правилен режим на труд и отдих, за подготовка на гърдите за кърмене. Всички тези профилактични мероприятия и даването на съвети се осъществяват от акушерката.
В ЖК акушерката извършва и психо-физическа подготовка на бременната жена за раждане. С бременните се провеждат няколко индивидуални и групови занятия (4-6), по време на които се установява нужният контакт, за да се освободи жената от страха и да се създаде връзка между нея и мед. персонал. Показват се подходящи комплекси от лечебна физкултура, които бременната упражнява в дома си. Физическата подготовка се извършва, когато няма съответни противопоказания.
За осигуряване на добра лактация и правилен режим на кърмене се извършва подготовка на млечните жлези (облъчване с кварц, масаж, запознаване с правилното хранене на детето).
Изготвя се направление на бременната до родилно заведение и се дава не по-рано от 45 дни преди ВТР, с вписани всички най-важни данни от обективните и параклиничните изследвания, отразени в картона на бременната и прогнозата за раждането.